Home » Phân biệt GPM-Login Basic và GPM-Login Private server

Phân biệt GPM-Login Basic và GPM-Login Private server

23-07-2023

GPM-Login Basic

🔸 Profile lưu ngay tại máy hoặc clould (s3 amazon – a lên gg seach s3 pricing) tùy setup

🔸 Phiên bản này hướng tới người dùng solo hoặc các team reg spam tài khoản, code automaion, hoặc các team có đặc điểm ít cần sử dụng profile share profile giữa các máy (có thể coppy profile qua các máy để dùng bình thường)

GPM-Login Private server (bao gồm cả Basic và Private)

🔸 Profile và database lưu trữ hoàn toàn trên clould và hosting do người dùng tự thuê (Tự build và quản lý private server)

🔸 Phiên bản này hướng tới các team thường xuyên phải share profile giữa các máy hoặc phân quyền cho các nhân viên (kiểu sử dụng dữ liệu online và chia sẻ cho nhau)

🔸 Hỗ trợ thêm các tính năng phân quyền cho từng người dùng (khi tạo profile a muốn chia sẻ cho ai thì tích vào mục chia sẻ)

Ở bản GPM-Login Private server khách phải tự thuê host, đăng kí tài khoản S3 amazon để cài đặt Private Server (Liên hệ Page để được tư vấn cụ thể)

Page sẽ hỗ trợ trong lúc cài đặt đối với team yếu kỹ thuật